Bed Sheet and Duvet Cover Size Chart

Size Duvet cover Pillowcases Duvet insert Bamboo insert fill weight Silk insert fill weight
Full/Queen 224x229 51x76 224x229 50 oz 45 oz
King/Cal King 269x229 51x92 269x229 60 oz 55 oz
Full/Queen 88x90 20x30 88x90 50 oz 45 oz
King/Cal King 106x90 20x36 106x90 60 oz 55 oz